1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy „Serwis Grzewczy”
Adres do korespondencji : ul. .
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem mailowym oleszek@serwisgrzewczy.pl lub pod wyżej wskazanym adresem.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych oraz stosujemy wymagane standardy bezpieczeństwa informacji.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych.

Przy wysyłaniu wiadomości poprzez formularz kontaktowy pozyskujemy następujące dane:

 • nazwisko i imię
 • kontaktowy numer telefonu
 • kontaktowy adres email

 

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celach:

 • przygotowania i przedstawienia oferty
 • podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy
 • utrzymania poprawności działania usług
 • księgowo-fakturowych, prawno – windykacyjnych,
 • statystycznych, raportowania i archiwizacji danych na nasze wewnętrzne potrzeby
 • odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i reklamacje
 1. Podstawa prawna określająca cele i zadania działalności oraz podstawa przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679, wchodzące  w życie  25 maja 2018 roku, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

 1. Okres przechowywania danych.

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

 1. ofertowym – przez okres 12 miesięcy
 2. nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy
 3. w pozostałych celach – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 4. administrator przestanie przetwarzać Państwa dane wykorzystywane do celów przygotowania oferty i realizacji usługi, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 

 1. Przekazywanie danych

1) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym, świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową i rachunkową na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2) Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów i w celach korespondencyjnych ( np. administrator strony www, Poczta Polska, kurierzy).

3) Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom i współpracownikom, w zakresie, na jaki wyrazili Państwo zgodę.

4) Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 1. Państwa prawa.

1) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

2) zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na oleszek@serwisgrzewczy.pl Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

3) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi.

4) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, numeru telefonu oraz historię umów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO

5) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).